Motor Trial Club Oost-Brabant

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement M.T.C.O.B. per oktober 2017

Artikel 1

Een ieder die deelneemt aan clubwedstrijden of gebruik maakt van het trialterrein moet in het bezit zijn van een geldig KNMV-Basis Sportlicentie of een KNMV-startlicentie.

Artikel 2

Het trialterrein is voor leden elke dag opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang. Het is niet toegestaan alleen te trainen i.v.m. risico op een ongeluk. Elk lid is bevoegd om namens het clubbestuur toezicht te houden tijdens trainingen. Gastrijders betalen 8 euro per training of clubwedstrijd.

Artikel 3

Elk jaar wordt de zogenaamde bouwlijst opgesteld om bij tourbeurt non-stops uit te zetten. Indien men verhinderd is moet men zelf voor vervanging zorgen. Na de wedstrijd helpen alle deelnemers met het afbreken en opruimen van de non-stops. (Vele handen maken licht werk)

Artikel 4

Alle leden worden verzocht wanneer er een wedstrijd is, en men zelf niet rijdt, te helpen als controleur of andere voorkomende werkzaamheden te verrichten, die nodig zijn voor het doen slagen van een wedstrijd.

Artikel 5

Het is verboden om te voet of per motor het talud rondom het trialterrein te betreden of te berijden, dit tot behoud van talud en de sloten.

Artikel 6

Er dient stapvoets gereden te worden op zowel het trialterrein als op het parkeerterrein.

Artikel 7

Het is alleen toegestaan het trialterrein te berijden met originele trialbanden. (Tenzij hiervoor toestemming is verkregen van het bestuur)

Artikel 8

Auto’s en wegmotoren van leden en bezoekers dienen tijdens trainingen en wedstrijden geparkeerd te worden op het parkeerterrein van M.T.C.O.B., tenzij anders is aangegeven.

Er mogen geen auto’s of motoren gereden of geplaatst worden op de verharding rondom het clubgebouw.

Artikel 9

Het beledigen of bedreigen in woord en daad van controleurs, bestuursleden, medewerkers of rijders en begeleiders kan een schorsing tot gevolg hebben.

Artikel 10

Bij wangedrag van ouders en/of begeleiders zal het desbetreffende clublid verantwoordelijk worden gesteld, ook al is dit een jeugdlid. 

Artikel 11

Men dient voor 01 januari van het nieuwe verenigingsjaar zijn financiële verplichtingen te hebben voldaan. (Contributie)

Artikel 12

Wangedrag waaronder wordt verstaan, het in gevaar brengen of aantasten van de goede naam van de vereniging, of op een andere wijze de vereniging benadelen kan schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben. 

Artikel 13

Er geldt een algeheel rookverbod in de kantine.

Artikel 14

Alleen aangelijnde honden mogen op het terrein komen.

Artikel 15

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, zo nodig de leden gehoord.

Wij wensen u veel trialplezier!